March 2, 2023

Gem Blocks M & N
Gem Block L & M
Gem Blocks K & L
Gem Blocks J & K
Gem Villas
Gem Common/Community Building
Orchid Block B
Orchid Block D
Orchid Block C
Orchid Villas
Orchid Common/Community Building