September 8, 2022

Gem Blocks M & N

Gem Blocks K & L

Gem Blocks J & K

Gem Block K

Gem upper floor views

Orchid Block D

Orchid Block C

Orchid upper floor view